طراحی و اجرای پروژه ها تحت وب و آموزش کارمندان

طراحی سایت / پشتیبانی / مدیریت
کارفرما / شرکت مشاوره کسب و کار کایزن
تاریخ: اردیبهشت 99
طراحی و اجرای پروژه ها تحت وب و آموزش کارمندان
KaizenBcc.com

نمونه کار بعد از تحویل به کارفرما شامل تغییراتی توسط ایشان شده است لذا به نسبت طرح اولیه تغییراتی داشته که مورد تایید بنده نیست

نظر